Zwolnienia podatkowe w Gminie Krzeszów

Uchwała Nr III/23/14 Rady Gminy Krzeszów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krzeszów w ramach pomocy de minimis  (link do uchwały)

Zwalnia się od podatku od nieruchomości  grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z nową inwestycją i utworzeniem nowych miejsc pracy, jako pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy w rozumieniu rozporządzenia Komisji WE Nr 1407/2013 z dnia

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 351/1).

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz rozporządzeniu Komisji UE Nr 1407/2013.

Definicje:

 1. przedsiębiorca – należy przez to rozumieć przedsiębiorców, o których mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej  oraz wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej tego podmiotu i źródeł jego finansowania;
 2. zwolnienia od podatku – zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli lub ich części będących własnością przedsiębiorcy;
 3. nowa inwestycja – nowo wybudowane lub nowo nabyte budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, których budowa została zakończona lub nabycie zostało dokonane po wejściu w życie uchwały wprowadzającej niniejszy Nowe inwestycje mogą być realizowane zarówno na gruntach nabytych po wejściu w życie przedmiotowej uchwały Rady Gminy Krzeszów;
 4. dzień udzielenia  pomocy  – dzień,  w  którym  zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji podatkowej lub dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji;
 5. rok zwolnienia – 12 miesięcy kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca przystąpił do programu;
 6. utworzenie nowych miejsc pracy – rozumiane jest jako przyrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, przy czym od liczby nowych stanowisk pracy powstałych w związku z realizacją nowej inwestycji należy odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym

Pomoc de minimis

Pomoc będzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji UE      Nr 1407/2013 z dnia  18 grudnia  2013  r.  w sprawie  stosowania  art.  107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013).

Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości 200 tyś. euro w okresie trzech lat. Powyższego limitu nie stosuje się do przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego, dla którego całkowita wielkość przyznanej pomocy przez okres trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty l00 tyś. euro.

Wartości udzielonej pomocy de minimis podlegają sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił. Wyłącza się możliwość  udzielenia pomocy na zasadach określonych  niniejszą uchwałą w zakresie wynikającym z art. l ust. l lit. a-h ww. rozporządzenia Komisji UE 1407 /2013.

Zwolnienia:

Zwalnia się z podatku od nieruchomości – nieruchomości lub obiekty budowlane, tj. grunty, budynki lub ich części i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i wykorzystywane pod nowe inwestycje na obszarze Gminy Krzeszów, pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy.

Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości wynosi odpowiednio:

 • 2 lata w przypadku utworzenia od l do 2 nowych miejsc pracy,
 • 3 lata w przypadku utworzenia od 3 do 4 nowych miejsc pracy,
 • 4 lata w przypadku utworzenia od 5 do 10 nowych miejsc pracy,
 • 5 lat w przypadku utworzenia powyżej 10 nowych miejsc

W przypadku rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej zwolnienie przysługuje w stosunku do części nieruchomości, w której prowadzona jest nowa działalność.

Zwolnienie przysługuje:

 1. od dnia,  w  którym  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  upływa  termin  złożenia deklaracji podatkowej lub dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji
 2. tylko od nieruchomości lub jej części związanej z prowadzoną działalnością oraz gdy inwestycje wykorzystywane będą wyłącznie przez przedsiębiorcę, któremu udzielona została Nie dotyczy działalności związanej z wynajmem lub dzierżawą nieruchomości przez przedsiębiorcę
 3. pod warunkiem że nowa inwestycja stanowić będzie własność przedsiębiorcy co najmniej przez okres objęty ulgą, a działalność gospodarcza w nowej inwestycji prowadzona będzie przez okres objęty zwolnieniem
 4. gdy nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwie utrzymane będą przez okres objęty zwolnieniem

Podmiot ubiegający się o zwolnienie winien przedłożyć w Referacie Podatków:

 1. pozwolenie na użytkowanie nowej inwestycji
 2. wypis z krajowego rejestru spółek lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej
 3. biznesplan
 4. kosztorys
 5. decyzję o warunkach zabudowy
 6. akt notarialny nabycia nieruchomości
 7. kserokopie umów dotyczących nowo zatrudnionych pracowników
 8. oprócz zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, również zaświadczeń o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, jednocześnie obowiązek przedstawiania zaświadczeń przez podmioty, które nie były beneficjentami pomocy de minimis oświadczeń o nie otrzymaniu takiej pomocy w ciągu trzech kolejnych lat
 9. oświadczenie, że inwestycja nie jest wynajmowana i poddzierżawiana
 10. deklaracje rozliczeniowe przedkładane do ZUS-u
 11. inne dokumenty wymagane przez organ

Siedziba przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą musi znajdować się na terenie Gminy Krzeszów.

Zwolnienie nie przysługuje podmiotom gospodarczym powstałym przez przekształcenie bądź połączenie innych podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Krzeszów.

Zwolnienie  przysługuje  pod  warunkiem,  że  nowo  utworzone  miejsca  pracy  będą utrzymane co najmniej przez okres objęty ulgą.

Podatnik zobowiązany jest zawiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących utratę prawa do ulgi.

Ulga wygasa w przypadku nie złożenia przez podatnika oświadczeń w sprawie spełnienia warunków określonych w uchwale w terminach:

do 31 lipca za I półrocze; do 31 stycznia za rok.

W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca winien dokonać zwrotu nienależnej pomocy.

Raz na kwartał (do 10 dnia następującego po zakończeniu kwartału) korzystający z ulgi przedsiębiorca, pod rygorem zwrotu kwoty objętej ulgą, przedkłada organowi udzielającemu ulgę aktualną informację dotyczącą udzielonej pomocy (zgodnie z § 7 ust. 3 uchwały).

W okresie obowiązywania ulgi, po zakończeniu roku kalendarzowego, podatnik zobowiązany jest do składania w terminie do 31 stycznia w Wydziale Podatkowym Urzędu Gminy Krzeszów zaświadczeń wg stanu na 31 grudnia minionego roku wydanych przez:

1) właściwy urząd skarbowy o nie zaleganiu z zapłata podatków;

2) właściwy oddział ZUS o nie zaleganiu z zapłatą składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników.

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową   i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. Poz. 174).