Zwolnienia podatkowe w Gminie Jarocin

Uchwała Nr XXXIII.230.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy de minimis (link do uchwały)

Definicje:

 1. przedsiębiorca- podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 2. pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 3. nowe stanowisko pracy – nowe miejsce pracy, na którym będzie zatrudniony pracownik,
 4. przedsiębiorca podejmujący po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy – przedsiębiorca, który nigdy wcześniej nie figurował w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez właściwy organ ewidencyjny oraz nie jest następcą prawnym poprzedniego podmiotu gospodarczego lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej nie obejmowało terenu Gminy Jarocin.

Zwolnienia:

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle, budynki lub ich części  wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność na terenie gminy, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres zwolnienia oraz co najmniej dwa lata po jego ustaniu.

Zwolnienie przysługuje na okres 1 roku poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym rozpoczęto działalność gospodarczą, a jeżeli działalność rozpoczęto w nowo wybudowanym budynku lub jego części, albo budowli lub jej części, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego.

Zasady zwolnienia:

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i wykorzystywane pod nowe inwestycje na obszarze Gminy Jarocin pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy.

Zwolnienie przysługuje na okres:

 • 2 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 2 miejsca pracy,
 • 3 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,
 • 4 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono 7 i więcej miejsc pracy.

W przypadku rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej zwolnienie  przysługuje w stosunku do części nieruchomości w której prowadzona jest nowa działalność.

Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony jeżeli inwestycja  spowodowała wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 1 roku przed dokonaniem inwestycji, przy czym uwzględnia się pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia  zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia.

Warunki skorzystania ze zwolnienia: 

Warunkiem skorzystania ze zwolnień jest złożenie przez przedsiębiorcę pisemnego wniosku, w terminie 2 miesięcy od dnia nabycia uprawnień do skorzystania ze zwolnienia, wraz z:

 • deklaracją lub informacją na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu,
 • zaświadczeniami o uzyskanej pomocy de minimis oraz informację o każdej innej niż de minimis pomocy (uzyskanej w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych) dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały albo oświadczenie, że przedsiębiorca z takiej pomocy nie korzystał,
 • informacją, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311 z e zmianami).
 • oświadczeniem o zobowiązaniu się do prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej dwóch lat po zakończeniu zwolnienia, ponadto do zwolnienia należy dołączyć:

– potwierdzone kserokopie deklaracji miesięcznych ZUS DRA z ostatniego 1 roku poprzedzającego  utworzenie nowych stanowisk pracy,

– potwierdzone kserokopie deklaracji zgłoszeniowych na ubezpieczenie społeczne ZUS pracowników z tytułu zatrudnienia, z  których   przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia,

– oświadczenie wg ustalonego wzoru, który stanowi załącznik do uchwały.

Jeżeli przedsiębiorca nie załączy do wniosku dokumentów o których mowa nie nabywa prawa do zwolnienia.

Pomoc de minimis

Zwolnienia, o których mowa, stanowią pomoc de minimis, zgodnie z  Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 200 000 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego towarów kwoty 100 000 euro.

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnień zobowiązany jest do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego do złożenia, według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego informacji dotyczących:

 • zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis oraz informację o każdej innej niż de minimis pomocy (uzyskanej w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych) dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały albo oświadczenie, że przedsiębiorca z takiej pomocy nie korzystał,
 • oświadczenia w formie pisemnej o poziomie zatrudnienia.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do zawiadomienia organu podatkowego, w ciągu 14 dni o utracie warunków do udzielonego zwolnienia. Przedsiębiorca ten traci prawo do zwolnienia od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia organu podatkowego o utracie warunków do zwolnienia zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku za okres korzystania ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę.

Przedsiębiorca, który nie wykona określonego obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku za okres korzystania ze zwolnienia  wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości odsetek dla zaległości podatkowych.

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.