Archiwa kategorii: Aktualności

Prawie 1,5 mld dla przedsiębiorców – ruszają kolejne środki unijne

Zarząd Województwa Podkarpackiego powierzył Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) wdrażanie programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorców w regionie. Na współpracę z BGK zdecydowało się już 8 regionów. 30 listopada br. umowę w Ministerstwie Rozwoju podpisał marszałek Władysław Ortyl.

Wsparcie będzie skierowane przede wszystkim na inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z szerokiej oferty finansowej – od pożyczek, kredytów przez poręczenia, reporęczenia, po wejścia kapitałowe.

Projekty będą realizowane do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Efektem realizacji ww. projektów będzie wsparcie co najmniej 882 przedsiębiorców oraz utworzenie 319 miejsc pracy przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

Więcej informacji znajdziecie państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/1103-prawie-1-5-mld-dla-przedsiebiorcow-ruszaja-kolejne-srodki-unijne

Nabór w ramach działania: Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.4 Wsparcie MŚP

poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

typ projektu: Rozwój MŚP
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu. (DOC 365,5 KB).
Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 20 stycznia 2017, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Więcej informacji znajdziecie państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1072-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp-3

Nabór w ramach działania: Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

typ projektu: Prace B+R

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 28 lutego 2017, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są przedsiębiorstwa tj. podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829).

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1081-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej I, działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, typ: Prace B+R

12 grudnia 2016 r. (wtorek) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (ul. Towarnickiego 3a) odbędzie się szkolenie adresowane jest do mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw – potencjalnych beneficjentów Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, Typ: Prace B+R.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/1046-szkolenie-dla-potencjalnych-beneficjentow-osi-priorytetowej-i-dzialania-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-i-ich-wdrozenia-typ-prace-b-r

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP

8 grudnia 2016 r. (czwartek) Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (al. Łukasza Cieplińskiego 4, Sala audytoryjna, II piętro) odbędzie się szkolenie, którego celem jest przygotowanie potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego do aplikowania o środki w ramach Działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP.

Szkolenie adresowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/1047-szkolenie-dla-potencjalnych-beneficjentow-osi-priorytetowej-i-dzialania-1-4-wsparcie-msp-poddzialania-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp

Szkolenie dla beneficjentów osi I. RPO w zakresie rozliczania projektów w systemie SL2014

30 listopada 2016 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Ł. Cieplińskiego 4 odbędzie się szkolenie dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 procesu sprawozdawczości rzeczowej i finansowej przy ich rozliczaniu z wykorzystaniem systemu SL2014.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji znajdziecie państwo pod linkiem

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/1040-szkolenie-dla-beneficjentow-osi-i-rpo-w-zakresie-rozliczania-projektow-w-systemie-sl2014

Projekt pt. „KOBIECY PULS BIZNESU”

Projekt pt. „KOBIECY PULS BIZNESU”, skierowany jest do kobiet, które:

– ukończyły 30 lat,

– zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego,

– zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą na terenie woj. podkarpackiego,

– są bezrobotne lub bierne zawodowo.

W ramach tego projektu istnieje możliwość  skorzystania z bezpłatnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 39.700 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek Pracy,  Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Informacje o projekcie

kobiecypuls

W Podkarpackim zainicjowano akcję Start in Podkarpackie

Pomysłodawcami akcji są samorząd woj. podkarpackiego oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR).

Start in Podkarpackie ma na celu rozbudowę dynamicznie rozwijającego się, ale rozproszonego podkarpackiego ekosystemu startupowego.

Do tej inicjatywy zostaną zaproszone m.in. startupy z południowo-wschodniej Polski, inwestorzy tzw. Aniołowie Biznesu, przedstawiciele funduszy venture capital, mentorzy, regionalne organizacje startupowe, uczelnie z regionu, samorządy lokalne oraz portale crowdfundingowe – społeczne (internetowe) finansowanie pomysłów.
W tym celu w RARR powstała specjalna komórka organizacyjna w Jasionce, czyli akcelerator Start In Podkarpackie. Ma on zjednoczyć i promować społeczność startupową.
Jak?
Poprzez spotkania młodych przedsiębiorców z przedstawicielami uczelni wyższych, z tymi, którzy już osiągnęli pierwsze sukcesy w biznesie. Startupy będą mogły liczyć na praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat prowadzenia firmy oraz wyeliminować dotychczasowe problemy i bariery.

Powołanie Start in Podkarpackie jest efektem ogromnego zainteresowania innym projektem – TechnoPark BiznesHub, który wspólnie realizuje Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „Aeropolis” w Jasionce, Kielecki Park Technologicznego i Inkubator w Stalowej Woli. Chodzi w nim o to, że RARR dofinansuje 22 najlepsze startupy, czyli początkujące biznesy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:
http://platformystartowe.gov.pl/

Kolejny konkurs na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Drugi w tym roku nabór na tworzenie innowacyjnych produktów sieciowych wykorzystujących potencjał i walory makroregionu potrwa od 3 do 30 listopada.

Pula skierowanego do konsorcjów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej konkursu, to podobnie jak wcześniej, 320 mln zł.

Sieciowe produkty to przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi w gotową do sprzedaży ofertę. Będą one oceniane m.in. pod kątem: innowacyjności, potencjału rynkowego produktu, wpływu na wzrost zatrudnienia oraz wpływu na promocję zielonej i zrównoważonej gospodarki.

więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-132-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-1/

Ruszyła rekrutacja do projektu „Nowa Droga”

Projekt „Nowa droga” realizowany jest przez Centrum Promocji Biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjenci Projektu będą mogli otrzymać dotacje w wysokości 44 000,00 zł na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Są to dotacje w kwocie max. 23 000,00 zł oraz wsparcie pomostowe przez 12 m-cy w wysokości 1750 zł / m-c.

Rekrutacja trwa w okresie 27.09.2016 – 14.10.2016 r.

ZASIĘG TERYTORIALNY

Obszarem działania jest teren województwa podkarpackiego.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 80 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących woj. Podkarpackie przez otwarcie własnej działalności gospodarczej do 30 czerwca 2018r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w linku

http://www.nowadroga.rze.pl/aktualnosci.html