Archiwa kategorii: Aktualności

Zmiana Regulaminu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zmiana Regulaminu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

§ 6 ust. 3 Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP – nabór 2015 (z późn. zm.) otrzymuje brzmienie:

  1. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia kompletnych i prawidłowych dokumentów umożliwiających podpisanie umowy o dofinansowanie w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WP, nie później jednak niż do 31.03.2017 r. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WP może wydłużyć ww. termin.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/1202-zmiana-regulaminu-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-nabor-nr-rppk-01-04-01-iz-00-18-001-15

TISE uruchomiło prefrencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA jest funduszem pożyczkowym dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, mikro, małych i średnich firm. Zostało założone przez Bank BISE w roku 1991 r. Obecnie jego właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif, który od ponad 120 lat zajmuje się finansowaniem projektów w dziedzinie ekonomii społecznej. Początkowo TISE było funduszem venture capital, a od 2008 r. udziela pożyczek organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym oraz mikro, małym i średnim firmom, wykorzystując fundusze własne oraz środki finansowe udostępniane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (np. inicjatywa JEREMIE).

Pożyczki będą udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (zatrudniającym do 250 osób) – zarówno społecznym start-upom („Pożyczka na start”– do 100 tys. zł, do 5 lat, oprocentowanie od 0,88% w skali roku) jak i przedsiębiorstwom społecznym działającym na rynku dłużej niż rok („Pożyczka na rozwój”– do 500 tys. zł, do 7 lat, oprocentowanie od 1,75% w skali roku). Oprocentowanie pożyczek jest oparte na stopie redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki muszą generować korzyści społeczne!

więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2022107.html

Zmiana terminu naboru Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

Nabór wniosków rozpoczyna się 30.01.2017 r. od godz. 8:00 (dzień otwarcia naboru).

Wnioski składane są w terminie do 21.02.2017 r. do godz.15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 29.09.2017 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/1145-uwaga-zmiana-terminu-naboru-dzialanie-1-4-wsparcie-msp-poddzialanie-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp-numer-rppk-01-04-01-iz-00-18-002-16

Zmiana terminu naboru Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 stycznia 2017 r. od godz. 8:00 (dzień otwarcia naboru).

Wnioski składane są w terminie do 31 marca 2017 r. do godz.15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 29 września 2017r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/1144-uwaga-zmiana-terminu-naboru-dzialanie-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r-numer-rppk-01-02-00-iz-00-18-004-16

„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan zaprasza chętnych do udziału w projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa i umowy nr: POWER.04.01.00-00-I030/15 przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.

Jeżeli:

  • macie Państwo pomysł na poprawienie lub udoskonalenie obecnie działającego systemu kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych w Polsce;
  • macie Państwo ideę, która przełoży się na podniesienie kwalifikacji osób dorosłych;
  • macie Państwo innowacyjną koncepcję szkoleń lub doradztwa;
  • jesteście Państwo rewolucjonistą na polu kształcenia ustawicznego;

I chcecie Państwo otrzymać:

  • bezzwrotne wsparcie finansowe (średnio ok. 65.000 zł przeznaczone na jeden projekt);
  • nieodpłatną pomoc w postaci doradztwa, szkoleń eksperckich, konsultacji ze strony  specjalistów itp;
  • profesjonalną oraz bezpłatną ewaluację swojego pomysłu innowacyjnego;
  • wsparcie organizacyjne podczas wdrażania innowacji i testowania pomysłów.

Nabór wniosków trwać będzie do dnia 19 grudnia 2016r do godziny 16:00.

Wnioski przysłane przed lub po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Więcej informacji i wszelkie niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo na stronie:
www.innowacje.zgd.com.pl

Jednocześnie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2016r o godzinie 14:00 przeprowadzone zostanie webinarium dotyczące pozyskiwania środków, na które serdecznie Państwa zapraszamy.
Zarejestrować się na to wydarzenie można pod adresem: https://zgd.clickmeeting.pl/innowacje-2/register
W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt na mail: innowacje@zgd.com.pl lub w Biurach Projektu pod adresami wskazanymi w ogłoszeniu o konkursie.

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Działania 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości, typ projektu 1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości, typ projektu 1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 r. w sali Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie, o godz. 10.00.

Spotkanie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców w ramach Działania 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości, typ projektu 1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/1115-spotkanie-informacyjne-dla-potencjalnych-beneficjentow-dzialania-7-3-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci-typ-projektu-1-bezzwrotne-wsparcie-dla-osob-zamierzajacych-rozpoczac-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej

Prawie 1,5 mld dla przedsiębiorców – ruszają kolejne środki unijne

Zarząd Województwa Podkarpackiego powierzył Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) wdrażanie programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorców w regionie. Na współpracę z BGK zdecydowało się już 8 regionów. 30 listopada br. umowę w Ministerstwie Rozwoju podpisał marszałek Władysław Ortyl.

Wsparcie będzie skierowane przede wszystkim na inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z szerokiej oferty finansowej – od pożyczek, kredytów przez poręczenia, reporęczenia, po wejścia kapitałowe.

Projekty będą realizowane do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Efektem realizacji ww. projektów będzie wsparcie co najmniej 882 przedsiębiorców oraz utworzenie 319 miejsc pracy przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

Więcej informacji znajdziecie państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/1103-prawie-1-5-mld-dla-przedsiebiorcow-ruszaja-kolejne-srodki-unijne

Nabór w ramach działania: Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.4 Wsparcie MŚP

poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

typ projektu: Rozwój MŚP
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu. (DOC 365,5 KB).
Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 20 stycznia 2017, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Więcej informacji znajdziecie państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1072-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp-3

Nabór w ramach działania: Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

typ projektu: Prace B+R

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 28 lutego 2017, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są przedsiębiorstwa tj. podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829).

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1081-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej I, działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, typ: Prace B+R

12 grudnia 2016 r. (wtorek) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (ul. Towarnickiego 3a) odbędzie się szkolenie adresowane jest do mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw – potencjalnych beneficjentów Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, Typ: Prace B+R.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/1046-szkolenie-dla-potencjalnych-beneficjentow-osi-priorytetowej-i-dzialania-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-i-ich-wdrozenia-typ-prace-b-r